Политика за Поверителност

Съдържанието на настоящата интернет страница е предназначено единствено за Ваша обща информация и употреба. То подлежи на промяна без предупреждение.


Настоящата интернет страница съдържа материали, които са наша собственост или за които притежаваме разрешение. Тези материали включват, но не само: проект, разположение, изглед, външен вид, графични изображения, снимки и текстове. Възпроизвеждането им е разрешено само с писмено споразумение.


Употребата от Ваша страна на каквато и да било информация или материали, които се съдържат на настоящата интернет страница, засягащи трети страни, е изцяло на Ваш собствен риск, като ние не носим никаква отговорност. Неразрешената употреба на настоящата интернет страница може да доведе до иск за щети и/или да представлява престъпление.


В някои случаи настоящата интернет страница може да включва и връзки към други интернет страници. Тези връзки са предоставени за Ваше удобство и за да Ви осигурят допълнителна информация. Това не означава, че ние одобряваме съответната/съответните интернет страница/страници. Ние не носим отговорност за съдържанието на интернет страницата/страниците, към които предоставяме връзки.


Проспектите и плановете, които се съдържат на настоящата интернет страница, служат единствено като ориентир. Те могат да бъдат променяни по технически или строителни нужди.Личните данни, събирани чрез www.simresidence.bg се обработват автоматично и се добавят към файлове, които са собственост на дружество „Монтеканал България 2“ ЕООД, с адрес на управление: ул. „Филип Аврамов” 17, кв. Младост 3, гр. София 1712, България, което е отговорно по отношение на гореспоменатите файлове.


Попълването на формуляри, намиращи се на страницата, или изпращането на електронна поща или друго съобщение до „МОНТЕКАНАЛ“ предполага, че потребителят е съгласен неговите/нейните лични данни да бъдат включени в горепосочените компютърни файлове, които са собственост на „МОНТЕКАНАЛ“.


Личните данни, събрани посредством настоящата интернет страница, ще бъдат използвани изключително за целите на търговската дейност, извършвана от оператора, и няма да бъдат разкривани на трети страни, с изключение на случаите, предвидени от закона, или с изричното съгласие на потребителя.


Потребителите имат право на достъп до предоставената информация, както и да я поправят или оттеглят и като се свържат с „МОНТЕКАНАЛ“ на адрес: sales@simresidence.bg


Дружество „Монтеканал“ може да актуализира периодично настоящите условия. Актуализираните условия ще бъдат приложими за употребата на настоящата интернет страница от датата на публикуването им на тази интернет страница. Моля, проверявайте редовно страницата, за да се уверите, че сте запознати с актуалната версия на условията.


Употребата на настоящата интернет страница от Ваша страна, както и всички спорове, възникнали вследствие на тази употреба, се регулират от законите на Република България.

Privacy Policy

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.


This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance, graphics, pictures and texts. Reproduction is prohibited other than in accordance with a written agreement.


Your use of any information or materials on this website concerning third parties is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.


From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).


The prospects and plans contained on this web page are for guidance only. They can be modified on the basis of technical or building needs.


Personal data gathered through www.simresidence.bg are processed automatically and are added to files owned by Montecanal Bulgaria 2 Ltd. , which has its registered office at 17 Philip Avramov Street, Mladost 3, Sofia 1712, Bulgaria , and which is the body that is responsible for the afore-mentioned files.


Completing forms included on the site or sending electronic mail or other communication to MONTECANAL implies the user’s consent to her / his personal data being included in the afore-mentioned computer file belonging to MONTECANAL.


Personal data collected by means of this website shall be used exclusively for the purposes of the commercial activity of the administrator and shall not be disclosed to any third parties, excepting cases provided by law or with the user clearly stated consent.


Users has rights to access, to rectify, or to cancel provided information and by contacting MONTECANAL at sales@simresidence.bg


Montecanal may revise these terms and conditions from time-to-time. Revised terms and conditions will apply to the use of this website from the date of the publication of the revised terms and conditions on this website. Please check this page regularly to ensure you are familiar with the current version.


Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Republic of Bulgaria.